Algemene voorwaarden

PMU Arnhem

Artikel 1 Definities

1. PMU Arnhem is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van semi permanente make-up, browlamination, hybrid brows en lashlift.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van PMU Arnhem.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: PMU Arnhem en/of Klant.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen PMU Arnhem en Klant gesloten Overeenkomst, waarbij PMU Arnhem zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van PMU Arnhem en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door PMU Arnhem en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van semi permanente make-up, browlamination, hybrid brows en lashlift, en geleverde Producten alsmede alle andere door PMU Arnhem ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door PMU Arnhem en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende wenkbrauwgels, al dan niet zijn gemaakt door PMU Arnhem zelf.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van PMU Arnhem, te raadplegen via pmuarnhem.nl.

Artikel 2 Identiteit van PMU Arnhem

1. PMU Arnhem is bij de KvK geregistreerd onder nummer 90906403 en draagt btw-identificatienummer NL004851243B41. PMU Arnhem is gevestigd aan Zijpendaalseweg 4 (6814 CK) te Arnhem. 2. PMU Arnhem is per e-mail te bereiken via info@pmuarnhem.nl of middels de Website pmuarnhem.nl en telefonisch op 0652370848.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van PMU Arnhem en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met PMU Arnhem overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden

alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Klant kan contact opnemen met PMU Arnhem via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

2. PMU Arnhem zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna via de website van PMU Arnhem een afspraak inplannen. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een afspraak via de Website van PMU Arnhem.

3. Klant dient altijd vooraf te reserveren voor de uitvoering van een Dienst.

4. Klant kan tevens Producten kopen in de salon van PMU Arnhem. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het betalen van het Product.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. PMU Arnhem zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Klant krijgt na de powder brows behandeling een nazorg instructie mee naar huis, bij de andere behandeling wordt de nazorg instructie mondeling toegelicht tijdens de behandeling. Klant dient deze op te volgen.

3. PMU Arnhem heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat PMU Arnhem niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

4. PMU Arnhem heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Bij het inschakelen van derden zal PMU Arnhem de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door PMU Arnhem worden doorbelast aan Klant.

6. De Overeenkomst kan alleen door PMU Arnhem worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan PMU Arnhem bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan PMU Arnhem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan PMU Arnhem worden verstrekt.

7. Klant draagt er zorg voor dat PMU Arnhem zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

8. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant PMU Arnhem hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. PMU Arnhem dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen PMU Arnhem en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van PMU Arnhem op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen PMU Arnhem en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. PMU Arnhem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat PMU Arnhem goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits PMU Arnhem Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is PMU Arnhem bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is PMU Arnhem gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

2. Diensten waarvoor een periode of datum van tevoren worden afgesproken zijn uitgezonderd van het Herroepingsrecht.

3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval PMU Arnhem de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan PMU Arnhem en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

Artikel 9 Annulering

1. Bij verhindering dient Klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan PMU Arnhem, uiterlijk 48 (achtenveertig) uur voorafgaande aan de afspraak. PMU Arnhem kan de afspraak eenmalig kosteloos verplaatsen.

2. Indien Klant niet binnen 48 (achtenveertig) uur voorafgaan aan de afspraak de afspraak annuleert en Klant de afspraak niet wil verplaatsen wordt 50% (vijftig) van het totaal bedrag in rekening gebracht.

3. Indien Klant meer dan 15 (vijftien) minuten te laat is voor de afgesproken afspraak is de Klant van rechtswege in verzuim. PMU Arnhem is dan bevoegd de afspraak te annuleren en Klant is verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

4. Indien Klant niet verschijnt op de afgesproken afspraak wordt het volledig overeengekomen bedrag in rekening gebracht voor de Klant middels het versturen van een factuur. De factuur dient binnen 7 (zeven) dagen door Klant te zijn voldaan. Indien Klant de betalingstermijn overschrijdt zullen er 2 (twee) herinneringen worden verstuurd. Als de factuur hierna nog niet is betaald zal PMU Arnhem overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. De kosten daarvoor zijn voor de Klant.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. PMU Arnhem heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling geschiedt via een telefonisch betaalverzoek.

4. Klant dient een aanbetaling van 30% (dertig) van het totaal bedrag te voldoen voor alle Diensten, het overige bedrag dient na de behandeling(en) te worden voldaan.

5. De aanbetaling dient bij het inplannen van de afspraak door Klant online te worden voldaan. Het overige bedrag wordt na de behandeling(en) in de studio in rekening gebracht.

6. Indien Klant zich tijdig afmeldt voor de behandeling blijft de aanbetaling staan en kan Klant op een nieuw moment de afspraak inplannen. Indien Klant geen nieuwe afspraak wil inplannen krijgt de Klant de aanbetaling terugbetaald.

7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan PMU Arnhem mede te delen.

8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien PMU Arnhem besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. PMU Arnhem is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

2. PMU Arnhem is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

3. Klant vrijwaart PMU Arnhem voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

4. Indien PMU Arnhem aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van PMU Arnhem met betrekking tot haar Diensten.

5. PMU Arnhem kan niet aansprakelijk worden gehouden indien Klant onjuiste en/of onvolledige informatie over medische gegevens, allergieën of medicatie gebruik heeft gegeven die van invloed kunnen zijn op de behandelingen.

6. De aansprakelijkheid van PMU Arnhem is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien PMU Arnhem niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PMU Arnhem.

8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van PMU Arnhem, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) PMU Arnhem zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van PMU Arnhem, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal PMU Arnhem overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die PMU Arnhem heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. PMU Arnhem kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. PMU Arnhem behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PMU Arnhem van gegevens. Klant zal PMU Arnhem vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd

is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@@pmuarnhem.nl of telefonisch te melden via 0652370848. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door PMU Arnhem in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

2. Een klacht schort de (betalings-)verplichtingen van Klant niet op, tenzij PMU Arnhem schriftelijk anders aangeeft.

3. Indien PMU Arnhem een klacht van Klant gegrond verklaart zal PMU Arnhem kosteloos de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen met de Klant, tenzij dit voor Klant niet wenselijk is en Klant dit schriftelijk kenbaar maakt aan PMU Arnhem.

4. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

1. PMU Arnhem behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. PMU Arnhem zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat PMU Arnhem Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen PMU Arnhem en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen PMU Arnhem en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

Ontdek wat klanten zeggen over PMU Arnhem!

5/5

Bij PMU Arnhem sta jij centraal tijdens iedere stap van het proces. Wij hechten enorm veel waarde aan jouw ervaring en willen je niets minder dan de allerbeste resultaten geven. Deze hoge kwaliteitsnorm resulteert in de onderstaande reviews, laat je vooral inspireren door de verhalen en resultaten van onze klanten!

Wil je ook jouw ervaring delen? Wij horen graag van je! Laat je review achter en help anderen met het delen van jouw ervaring.

Jinke

Hanh heeft mijn verwachtingen overtroffen met de prachtige powderbrows die ze bij mij heeft gezet. Door mijn licht blonde haar was het voor mij van groot belang dat de wenkbrauwen er natuurlijk uitzagen en niet te donker waren. Hanh heeft dit perfect begrepen en heeft een geweldige job gedaan om een subtiele, maar toch opvallende look te creëren. Hanh is niet alleen een getalenteerde professional, maar ook een vriendelijke en warme persoonlijkheid. Ik kan Hanh ten zeerste aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar prachtige powderbrows. Ik ben haar enorm dankbaar en zal zeker terugkomen voor toekomstige behandelingen!

Emine

Een zeer prettige ervaring gehad! Ze kijkt goed naar de vorm van je gezicht, wat er bij je past qua vorm en kleur. Tekent het eerst uit, voordat de wenkbrauwen definitief gezet worden. Zeer klantvriendelijk en alles wordt in overleg en in samenspraak gedaan. Hanh is ook een leuke vrouw met wie je gezellig kunt kletsen tijdens de behandeling. Ik ben super tevreden met het resultaat!

Neele

Ik heb onlangs een hybrid brows behandeling bij PMU Arnhem gedaan. Hanh heeft mijn wenkbrauwen heel mooi en zorgvuldig verzorgd! Ik hoefde een paar weken er niks meer mee te doen in de ochtend, echt heel fijn! Daarnaast heeft ze een zachte energie om behandeld door te worden!

Merima

Great experience! I did combi hybrid browlamination & lashlift. Hanh was amazing, professional and wonderful esthetician. The results are noticeable instantly. It is almost 2 months since I dit it and my lashes are still curly. I will definitely go back!

Hanh Le Ngoc - eigenaresse PMU Arnhem

Behoefte aan informatie?

Heb je vragen die je graag beantwoord wilt hebben of zijn er twijfels die je graag wilt bespreken? Aarzel niet en neem contact met mij op via onderstaande button!

Klaar om jouw ideale look waar te maken? Boek nu jouw persoonlijke behandeling hier!